Strona główna
O nas
Aktualności
Zajęcia w MOK
Zajęcia plastyczne dla dzieci
Taniec nowoczesny
Zespoły artystyczne
Zespół Taneczno Folklorystyczny Zorza
Zespół Seniora Zygmuntowiacy
Zespół Śpiewaczy Gałkowianie
Zespół Seniora Złota Jesień
Klub Seniora Piwnica
Nauka gry i śpiewu
Zajęcia świetlicowe dla dzieci
Nauka języka angielskiego dla dzieci
Warsztaty z rękodzieła artystycznego
Koluszkowska Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia
Kino ODEON 3D
Kontakt
Klub Seniora Piwnica

Klub Seniora "Piwnica" " najstarszy w Koluszkach, powstał w 1974 roku. Inicjatorami powstania byli emerytowani nauczyciele: państwo Apolonia i Jan Gajdowie, pani Bronisława Gó‚rska i pan Ignacy Ostrowski. Do działania w klubie zachę™cili wiele osó‚b z osiedla Głowackiego i nie tylko. ӓwczesny prezes Koluszkowskiej Spó‚łdzielni Mieszkaniowej pan Jerzy Jaksoń, bacznie spojrzał i coś›, w jednej z piwnic bloku 27b, dojrzał. Przebudował, pomalował i ś›wietlicę™ wyszykował. Zacz꙳y tu działaę‡ ró‚żne sekcje, w zależnoś›ci od zainteresowań członkó‚w klubu. Najwię™cej klubowiczó‚w było chę™tnych do zespołu artystycznego, któ‚ry opracował inscenizacje ludowych wesel: łowickie i redzeńskie. Za ich popularyzację™, zespó‚ł z klubu "Piwnica", otrzymał liczne nagrody pieniꙿne, dyplomy, puchary oraz zaproszenia na imprezy w ró‚żnych miejscowoś›ciach, a nawet na Ogó‚lnopolski Przeglą…d Artystycznego Ruchu Seniora w Krakowie i Bydgoszczy. Przez wiele lat zespołem kierowała pani Apolonia Gajda, a nastę™pnie, też nauczycielka, pani Krystyna Gołgowska. Obie panie były bardzo zaangażowane w swoją… działalnoś›ę‡. Prezesami Klubu Seniora "Piwnica byli kolejno panowie: Jan Gajda, Ignacy Ostrowski, Henryk Krakowiak i Stanisław Skó‚ra. Obecnie prezesem klubu jest pani Barbara Kaniecka, a wice prezesem pan Stefan Wę™derski. Połowa członkó‚w klubu to zespó‚ł artystyczny, któ‚ry nosi nazwę™ "Przygoda". Daje on wystę™py na organizowanych co miesią…c "herbatkach" dla wszystkich klubowiczó‚w. śšpiewamy także w Urzę™dzie Stanu Cywilnego w Koluszkach na uroczystoś›ciach jubileuszowych z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uczestniczymy w Wojewó‚dzkich Przeglą…dach Artystycznego Ruchu Senioró‚w w Skierniewicach, Radomsku, Łę™czycy, Wiś›niowej Gó‚rze i Koluszkach. Na XV przeglą…dzie ARS Koluszki 2012 zdobyliś›my I miejsce za program kabaretowy "Hej, wio!". 13 kwietnia 2013 roku, na XVI Przeglą…dzie ARS w Koluszkach nasz zespó‚ł "Przygoda" zają…ł III miejsce, z czego się™ bardzo cieszymy, gdyż byliś›my jedynym nagrodzonym kabaretem.

Siedzibę™ w dalszym cią…gu zapewnia nam prezes Spó‚łdzielni Mieszkaniowej p. Jadwiga Kierner, a finansowo wspiera dyrektor Miejskiego Oś›rodka Kultury p. Piotr Kaczmarek. Osią…gnię™cia senioró‚w SA doceniane przez Władze Samorzą…dowe z Burmistrzem Waldemarem Chałatem na czele.

Strona główna

O nas

Aktualności

Zajęcia w MOK

Ogłoszenia

Kino ODEON 3D

Miejski Ośrodek
Kultury

w Koluszkach

ul. 3 Maja 2

95-040 Koluszki

tel. 44 714-58-80

email: mokkoluszki@interia.pl